Makaleler geri dön

Genel olarak senet, bir kişinin kendisi aleyhine delil oluşturmak üzere imzalayıp karşı tarafa verdiği yazılı bir cisimdir ve bir borcunu ihtiva eder.

Bonolardan doğan alacak için açılacak icra takibi Türk Ticaret Kanunu madde 749 uyarınca vadenin geldiği tarihten itibaren üç yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Yani bu 3 yıllık süre geçtikten sonra borçlu zamanaşımı defini ileri sürerek borçtan kurtulabilir. Fakat bu süre geçtikten sonra bonoya dayanılarak açılacak icra takibi başlatmanın zamanaşımına takılmasına rağmen bu 3 yıllık süreye takılan bonoya dayanarak mahkemede sebepsiz zenginleşme davası açmak mümkündür. Bu davanın süresi de 3 yıllık sürenin bitiminden itibaren 1 yıldır.

Bu süreler bittikten sonra genel kanı bonoların artık bir işe yaramayacağı yönündedir. Fakat Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun kararlarında zamanaşımına uğramış ve imzası inkar edilmemiş senedin “delil başlangıcı” niteliğinde olduğu kabul edilmiştir. Bunun önemi delil başlangıcı bulunan hallerde mahkemede tanık dinlenmesinin mümkün olmasıdır. Yani buna göre elinizde 3+1 yıllık süresi geçmiş bir senedi alacak davasında tanık göstermek için kullanıp, tanıklarla da borcun varlığını ispatlayabilirsiniz. Bu durumda tabi olacağınız zamanaşımı süresi Borçlar Kanunu’ndaki 10 yıllık genel zamanaşımı süresi olacaktır.

 

Makaleler geri dön