İcra Takibi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Makaleler geri dön

İcra Takibi Hakkında Bilinmesi Gerekenler


 

İcra Takibi Nedir ve Kimler Başlatabilir?

 

İcra takibi, borçlu olan kişinin herhangi bir sebep göstermeksizin borcunu ifa etmemesi durumunda, alacaklı kişinin bu borcu devlet aracılığıyla tahsil etmesine icra takibi denilmektedir. İcra takibi, borçların devlet yardımı ile (zorla) yerine getirilmesi maksadıyla yapılmaktadır. Kural olarak alacaklının icra dairesine yapacağı bir takip talebi ile başlamaktadır. Takibin başlatılması için gerekli kanuni prosedür ve sürelere uyulması bakımından alacaklının herhangi bir hak kaybına uğramaması için söz konusu işlemlerin icra hukuk bilgisine sahip bir avukat aracılığı ile takip edilmesinde fayda vardır.

 

İcra Takibi İçin Görevli ve Yetkili Makam

 

İcra takibi için görevli merci icra daireleridir. Yetki hususu takibe konu işlemlerin hangi yerdeki icra dairesi tarafından yapılacağına ilişkindir. Bu konuda genel yetkili icra dairesi, borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesidir. Özel yetki kurallarının geçerli olduğu hususlar bu kuralın istisnasını oluşturmaktadır.

 

İcra Takibi Aşamaları

 

İcra takibinin aşamaları alacaklının icra müdürlüğüne vereceği takip talebi ile başlamaktadır. Takip talebi icra dairesine verildikten sonra hazırlanan ödeme emri borçluya tebliğ edilir. Bu tebliğden itibaren belirli bir sürenin itiraz olmaksızın tamamlanması halinde takip kesinleşir ve haciz aşaması başlar. Haciz aşamasında borçlunun hak ve alacakları ile mal varlığı değerlerinin haczi gerçekleştirilerek satış aşamasına geçilir. Satış aşamasında haczedilen malvarlığı değerlerinin satışından elde edilecek gelirle alacaklının alacağı karşılanmaya çalışılır.İcra takibi belirli bir prosedüre tabi olduğundan bir aşama tamamlanmadan sonraki aşamalara atlamak kural olarak mümkün olmamakla birlikte bu kuralın bazı istisnaları bulunmaktadır. Örneğin mahkemeden ihtiyati haciz kararı alınması halinde ödeme emrinin tebliğ edilip takibin kesinleşmesi beklenmeden haciz işlemi gerçekleştirilebilecektir. Burada borçlunun mal kaçırma ihtimali ve alacaklının hakkını elde etme ihtimalinin imkansız hale gelmesi tehlikesi bulunduğundan böyle bir alternatif yol kanunda öngörülmüş bulunmaktadır.

 

İcra Takibi Nasıl Yapılır?

 

İcra takibi yapmak isteyen alacaklı, icra takibine ilişkin alacak dosyasını usulüne uygun şekilde oluşturduktan sonra alacak talebini bakımından yetkili icra müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Yetkili icra müdürlüğü genel olarak alacaklının ikametgahının bulunduğu yer icra müdürlüğü olmakla birlikte alacağın kaynağına göre sözleşmenin akdedildiği yer, haksız fiilin meydana geldiği yer gibi çeşitli yerler de yetkili olabilmektedir.

Adliyelerde genelde icra tevzi büroları bulunmakta birlikte küçük adliyelerde tüm işlemler icra müdürleri veya görevlendirdikleri bir memur tarafından gerçekleştirilmektedir. İcra dosyanız tevzi edildikten sonra icra harcını yatırmanız ile birlikte takibiniz açılır. Ayrıca tebligat masraflarının yapılabilmesi için de bir miktar masraf bırakmanız gerekir. Bundan sonraki aşamada hazırladığınız ödeme emri borçluya tebliğ edilecek ve icra takibi süreci başlayacaktır.

 

İcra Takibi Çeşitleri Nelerdir?

 

Kanunda ilamsız icra takibi, kambiyo senetlerine mahsus icra takibi, ilamlı icra takibi gibi takip çeşitleri düzenlenmiştir. Bunlardan en yaygın olanı ilamsız icra takibidir. İlamsız icra takibinde alacaklının alacağını kanıtlayan herhangi bir belge ibraz etme şartı bulunmamaktadır. Takip talebinin ekine dilerse alacağını ortaya koyan fatura, cari hesap ekstresi, sözleşme gibi çeşitli belgeleri ekleyebilir.

İlamsız icra takibi süreci borçlunun itiraz hakları bakımından diğer icra takiplerine göre farklılık arz eder. Şöyle ki borçlunun itiraz ile takibi durdurması diğer takip türlerine göre daha kolaydır.

 

Takip Talebi Nedir?

 

İcra takibi için öncelikle takip talebinin hazırlanması gerekmektedir. Bu takip talebinin kanuna uygun bir şekilde hazırlamak önem teşkil etmektedir. Bu hususta kolaylık sağlayan internet siteleri ve programlar bulunmaktadır. Genel itibariyle takip talebinde alacaklı ve borçlunun bilgileri, talep edilen alacak miktarının asıl alacak, feri alacak kalemleri ve faiz şeklindeki dökümü ile alacağın dayanağının ne olduğu bilgisi ile alacaklının imzası yer almaktadır.

 

Ödeme Emri Nedir?

 

Ödeme emri de takip talebine benzemekle birlikte takip talebinden farklı olarak icra kanunda düzenlenen usuli süreçlere ilişkin borçluya ihtarat niteliğini taşıyan itiraz süresi, itirazın ne şekilde yapılabileceği, itiraz edilmemesinin sonuçlarının neler olduğu gibi bilgiler yer alır. Ödeme emri icra takibi açıldıktan sonra borçluya tebliğ edilir.

 

Ödeme Emrine İtiraz Nedir? İcra Takibini Durdurur Mu?

 

Borçlunun borçlu olmadığına veya borcun vadesinin henüz gelmediğine yahut alacaklının böyle bir takibi yapmak konusunda yetkisi bulunmadığını gibi hususları icra dairesine bildirmesine ödeme emrine itiraz denir. Borçlu tarafından yasal süresi içerisinde ödeme emrine ve icra takibine yapılan itiraz kural olarak icra takibini durdurur.

 

İcra Takip Masrafı Hangi Kalemlerden Oluşur?

 

İcra takip masrafı icra müdürlüğünde takip açacağınız sırada, alacak miktarı üzerinden hesaplanan harçlar ile, dosya parası, posta parası, haciz yolluğu gibi giderlerin tümüne verilen isimdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makaleler geri dön