İşveren Açısından Haklı Nedenle Fesih

Makaleler geri dön

İşveren Açısından Haklı Nedenle Fesih

İş Akdinin İşveren Tarafından Haklı Nedenle Feshi

 

Haklı Neden Fesih

 

Dürüstlük kuralları gereği iş sözleşmesinin sürdürülmesinin beklenemediği durumlarda taraflardan birine feshetme yetkisi veren bir haktır. Taraflardan biri için sürdürülemeyecek bir hal oluşmuşsa haklı nedenle fesih hakkı ortaya çıkacaktır. Haklı nedenle feshe dayanak olan madde ise TBK md 435’tir.

 

TBK md 435 : Taraflardan her biri, haklı sebeplerle sözleşmeyi derhâl feshedebilir. Sözleşmeyi fesheden taraf fesih sebebini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Sözleşmeyi fesheden taraftan, dürüstlük kurallarına göre hizmet ilişkisini sürdürmesi beklenemeyen bütün durum ve koşullar, haklı sebep sayılır.

 

İş Kanununda ise taraflara haklı nedenle fesih hakkı tanıyan durumlar İş Kanununun 24. Ve 25. Maddelerinde belirtilmiştir. İş veren açısından haklı nedenle fesih hakkı veren durumlar 25. Maddede toplanmıştır.

 

İşveren Açısından Haklı Fesih Nedenleri

 

Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

Sağlık sebepleri:

 • İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.

 

 • b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.

 

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri

 

 • İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
 • İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

 

 • İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

 

 • İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

 

 

 • İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

 

 • İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi

 

 • İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

 

 

 • İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

 

 • İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

 

 

Zorlayıcı Sebepler

 

 • İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.
 • İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması.

 

Yukarıda sayılan maddelerden bir veya bir kaçının yaşanması durumunda işveren, iş akdini haklı sebebe dayanarak feshedebilecektir.

 

 

 

 

 

 

Makaleler geri dön