Nafaka Ödenmemesi Şikayet Dilekçesi

Makaleler geri dön

Nafaka Ödenmemesi Şikayet Dilekçesi

                                                                       NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ

                                                                                        HAKİMLİĞİ’NE

 

ŞİKAYETÇİ                 :

 

VEKİLİ                          : Av. Onur Hancızade

 

SANIK (BORÇLU)     :

 

SUÇ                                 : Nafaka Borcunun Ödememe

 

SUÇ TARİHİ                : 15/07/2020 , 15/08/2020 tarihlerinde ödemek zorunda olduğu Haziran, Temmuz ayları nafaka bedeli

 

 ŞİKAYET KONUSU  : Aile Mahkemesi Hakimliğinin 25/05/2019 tarihli, 2019/… E. Ve 2019/…. K. Sayılı gerekçeli kararında bağlanan Nafaka Borcunu yerine getirmeyen davalının cezalandırılmasından ibarettir.

 

OLAYLAR                    : İstanbul 3. İcra Müdrülüğü ….. E. Sayılı takip dosyasıyla başlattığımız icra takibi de sonuçsuz kalmıştır.

 

Sanık ödeme emrini tebellüğ etmesine rağmen ve aradan uzun süre geçmesine rağmen nafaka borcunu henüz ödemediğinden İcra ve İflas Kanunu m.344 hükümleri gereğince cezalandırılmasını için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER   : İcra ve İflas Kanunu m. 344 ve ilgili maddeler, Borçlar Kanunu Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

 

SUBUT DELİLLER       : Aile Mahkemesi Hakimliğinin …… sayılı gerekçeli kararı, ….. İcra Müdürlüğü ……. Sayılı takip dosyası ve BİRİKMİŞ NAFAKA ALACAĞININ TESPİTİ İÇİN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ, gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

 

SONUÇ VE TALEP       : Yukarıda saydığımız nedenlerle; Nafaka borcunu ödemeyerek İcra ve İflas Kanunu m.344’te belirtilen suçu işleyen sanığını söz konusu hüküm gereğince cezalandırılmasına, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı taraf olan borçlu üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

 

Şikayetçi Vekili

Av.Onur Hancızade

Makaleler geri dön